شعور

: بــــــہ بعضیــآ بـآیـَב گفـت: :.: ڪـآﺷـڪـ ـــے :.: ﺷُـﻌـﻮﺭﺗـــَґ :.: ﻣـِﺜلـــِ :.: {ﻟـیست בﻭﺳـﺘـآﺕ} :.: ﻫــَـﺮ ﺭﻭﺯ بــــــہ ﺗﻌــבآבشـــ اضــــــــافه میـــــشد

[ شنبه یکم آذر 1393 ] [ 18:48 ] [ mahsan ] [ ]

انگشت60

بسلامتی همه کسایی ک باهاشون عین کف دست بودیم اما اونا باهامون عین انگشت شست بودن
[ شنبه یکم آذر 1393 ] [ 18:38 ] [ mahsan ] [ ]

به فکرم باشه

برای من مهم نیست که وقتی کسی تنهاست به فکر من باشه برای من این مهمه که وقتی اطرافش شلوغه حتی شده برای یک لحظه یاد من بیفته....
[ پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393 ] [ 12:3 ] [ mahsan ] [ ]

یه طنز جالب

ﭘﺴﺮﯼ ﺑﻪ ﭘﺪﺭﺵ ﮔﻔﺖ ﻫﺰﺍﺭﺗﻮﻣﻦ ﺑﺪﻩ ﺗﻮﭖ ﺑﺨﺮﻡ ﮔﻔﺖ
ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺧﺮﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺮﻭ ﺑﻔﺮﻭﺷﺶ
ﭘﺴﺮﻩ ﺧﺮﻭﺳﻮ ﺑﺮﺩﮐﻪ ﺑﻔﺮﻭﺷﻪ ﺍﻣﺎﮐﺴﯽ ﻧﺨﺮﯾﺪ
ﺭﻓﺖ ﺩﻡ ﺩﺭ ﯾﻪ ﺧﻮﻧﻪ،ﺩﺭﺯﺩ ﯾﻪ ﺯﻥ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻝ ﺩﺭﻭ ﺑﺎﺯﮐﺮﺩ
ﭘﺴﺮﻩ : ﺧﺮﻭﺳﻮﻣﯿﺨﺮﯼ
ﺯﻥ ﮔﻒ ﺑﯿﺎﺩﺍﺧﻞ،ﭘﺴﺮﻩ ﺭﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻦ
ﯾﮑﯽ ﺩﺭﺯﺩ،ﺯﻧﻪ ﮔﻔﺖ ﺷﻮﻫﺭﻣﻪ ﺑﺮﻭ ﺗﻮﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻦ ﻗﺎﯾﻢ ﺷﻮ
ﺩﺭﻭ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﮐﺮﺩﺩﯾﺪﺷﻮﻫﺮﺵ ﻧﯿﺲ ﺩﻭﺱ ﭘﺴﺮﺷﻪ ﻫﻨﻮﺯﮔﺮﻡ
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﺩﻥ ﺯﻧﻪ ﮔﻔﺖ ﺷﻮﻫﺮﻣﻪ ﺑﺮﻭ
ﺗﻮ ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻥ ﻗﺎﯾﻢ ﺷﻮ
ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻦ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺑﻮﺩ
ﭘﺴﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﮔﻔﺕ ﺧﺮﻭﺳﻮﻣﯿﺨﺮﯼ ﮔﻔﺖ ﺻﺪﺍﺗﻮ ﺑﯿﺎﺭﭘﺎﯾﯿﻦ
ﭘﺴﺮﻩ : ﺑﺎﺷﻪ ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺩﻣﯿﺰﻧﻢ
ﻣﺮﺩ : ﺑﺎﺷﻪ،ﭼﻨﺪ؟
ﭘﺴﺮﻩ : ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ
ﻣﺮﺩ : ﻧﻤﯿﺨﺮﻡ ﮔﺮﻭﻧﻪ
ﭘﺴﺮﻩ :ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺩﻣﯿﺰﻧﻢ
ﻣﺮﺩ : ﺑﺎﺷﻪ،ﺑﮕﯿﺮﺍﯾﻨﻢ ﭘﻮﻝ
ﺑﻌﺪﭼﻨﺪﻟﺤﻈﻪ ﭘﺴﺮﻩ : ﺧﺮﻭﺳﻮﻣﯿﻔﺮﻭﺷﯽ
ﻣﺮﺩ :ﭼﻨﺪﻣﯿﺨﺮﯼ
ﭘﺴﺮﻩ : ﭘﻨﺞ ﺗﻮﻣﻦ
ﻣﺮﺩ :ﺗﺎﺯﻩ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﻢ ﻓﺮﻭﺧﺘﯽ
ﭘﺴﺮﻩ :ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺩﻣﯿﺰﻧﻢ
ﻣﺮﺩ : ﺑﺎﺷﻪ
ﺑﻌﺪﭼﻨﺪﻟﺤﻈﻪ،ﭘﺴﺮﻩ : ﺧﺮﻭﺳﻮﻣﯿﺨﺮﯼ؟
ﻣﺮﺩ : ﭼﻘﺪ؟ﭘﺴﺮﻩ : ﺻﺪﻫﺰﺍﺭ
ﻣﺮﺩ :ﮔﺮﻭﻧﻪ
ﭘﺴﺭﻩ :ﺍﻻﻥ ..
ﻣﺮﺩ : ﺑﺎﺷﻪ ﺍﯾﻨﻢ ﭘﻮﻝ
ﭘﺴﺮﻩ : ﺧﺮﻭﺳﻮﻣﯿﻔﺮﻭﺷﯽ؟
ﻣﺮﺩ : ﺑﮕﯿﺮﭘﻮﻝ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﻓﻘﻂ ﺩﺍﺩﻧﺰﻥ
ﺑﻌﺪﺍﻭﻥ ﺯﻧﻪ ﺍﻭﻣﺪﮔﻒ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪﺑﯿﺮﻭﻥ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﺭﻓﺖ
ﭘﺴﺮﻩ ﺭﻓﺖ ﻫﻢ ﺗﻮﭖ ﺧﺮﯾﺪﻫﻢ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ
ﺍﻭﻣﺪﺧﻮﻧﻪ ﺩﯾﺪﭼﺸﺎﯼ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻗﺮﻣﺰﻩ ﮔﻔﺖ،ﺑﺎﺑﺎﺧﺮﻭﺳﻮﻣﯿ
ﺨﺮﯼ؟
ﭘﺪﺭﺵ : ﭘﺪﺭﺳﻮﺧﺘﻪ ﺻﺪﻭﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭﺗﺎﺯﻩ ﺍﺯﻡ ﮔﺮﻓﺘﯽ
ﭘﺴﺮﻩ : ﻣﯿﺨﺮﯼ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﯿﮕﻢ!!!!!!

[ پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393 ] [ 11:49 ] [ mahsan ] [ ]

دلم

دلم میخـــــــــــــــــــواد بیای پیشم ...
بغلم کنی و بگی : من اومدم ... کنارتم... دوری تموم شد ...

[ پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393 ] [ 11:38 ] [ mahsan ] [ ]

امید ب خ

دامادرخطاب به کودکش هیچ میدونستی وقتی که اون شیرینی رویواشکی برمیداشتی درتمام مدت خدا داش تورونگامیکرد؟ کودک:آره مامان جون! مادر:وفکرمیکنی بتو چی میگفت؟ کودک:میگفت غیراز ما دونفرکسی نیست، پس میتونی دوتا برداری ! "خداوند امید شجاعان است، نه بهانه ترسوها"
[ سه شنبه بیستم آبان 1393 ] [ 21:54 ] [ mahsan ] [ ]

خانه دوست

و کســی می گــــــوید: 

ســــر خود بالا کــــــن؛

بـــه بلنــــــــدا بنگـــــــر؛

بـــه بلنـــــــدای عظیــــــم؛

بـــه افـــــق هــــــای پر از نـــور امیـــــــد... 

و خـــــودت خـــــــواهـــــــی دیـــــــــد؛

و خـــــــودت خــــــواهــــــی یافـــــت؛

خانـــه دوست کجاست...

خانـــه دوســت در آن عرش خـــــــــــداســت....

خانـــه دوســت در آن قلــــب پـر از نــور خـــــــداست؛

و فقــــــــط دوســـت خــــــــــــداســت...

[ یکشنبه هجدهم آبان 1393 ] [ 13:30 ] [ mahsan ] [ ]

شاگرد تبل

به سلامتی اونایی که دلشون مث ورقه شاگرد تنبلا پاک و سفیده !

[ شنبه هفدهم آبان 1393 ] [ 20:27 ] [ mahsan ] [ ]

پیش خدا

به پشت سرت نگاه کن!

این سایه ی تو نیست!

منم که به دنبال تو راه افتاده ام!

مثل بادکنکی به دست کودکی!

هرجا میروی با یک نخ به تو وصلم!

نخ را که قطع کنی میرم تو اسمونا

پیش خدا

[ شنبه هفدهم آبان 1393 ] [ 20:25 ] [ mahsan ] [ ]

فکر دیگران


 تــــــو فقط یـــــک بار زنــدگــی خواهــــی کـرد

پـــــس بــــــرای خـــــــــودت زنـــــــــــدگی کن

مـــــهم نیــــــست که دیــــگران چه فکــری می کــنند...

[ شنبه هفدهم آبان 1393 ] [ 20:24 ] [ mahsan ] [ ]

گُنجشڪ


گُنجشڪ ها دير   عاشق ميشـَـوند ؛

اما عَميـــــق

پاڪ
معصــُـوم..

[ شنبه هفدهم آبان 1393 ] [ 20:22 ] [ mahsan ] [ ]

دروغ؟؟راست؟؟

گاهی باید دروغ را راست پنداشت و گاهی راست را دروغ !
 
بی فریب خوردن ، زندگی سخت است …
[ شنبه دهم آبان 1393 ] [ 12:47 ] [ mahsan ] [ ]

دلتنگم

گاه دلتنگ می شوم دلتنگ تر از همه دلتنگی ها گوشه ای می نشینم و حسرتها را می شمارم و باختن ها را و صدای شکستن ها را

[ شنبه دهم آبان 1393 ] [ 12:45 ] [ mahsan ] [ ]

خواب

وقتی چشمانم را روی هم میگذارم، خواب مرا نمیبرد، تو را می آورد، از میان فرسنگها فاصله...!

[ شنبه دهم آبان 1393 ] [ 12:45 ] [ mahsan ] [ ]

پاییز قلبم

دلـــــــــــم تنــــــــــــگ اســــــت
صــــــــــدایم خـــیـــــــــــــس وبـــــــارانیـســـــــت
نمــــــیدانـــــم چــــــــرا در قـلــــــب من پــــــاییــــــــــــز طــــــولانیســــــت!
تو می دانی ؟؟

[ شنبه دهم آبان 1393 ] [ 12:44 ] [ mahsan ] [ ]

!!!

از شکست نترس
 
از سعی نکردن بترس !
[ شنبه دهم آبان 1393 ] [ 12:44 ] [ mahsan ] [ ]

فراموش نشدنی

مراقب باش
 
بعضی حرف ها فقط قابل بخشش هستند
 
نه فراموش شدن !
[ شنبه دهم آبان 1393 ] [ 12:43 ] [ mahsan ] [ ]

بدون شرح

برای انسان های موفق هفت روز هفته
 
هفت امروز است و برای دیگران هفت روز هفته ، هفت فردا !
[ شنبه دهم آبان 1393 ] [ 12:42 ] [ mahsan ] [ ]

چتر

زیر باران گریه می کردم آرام و بیصدا تو چتر را بالای سرم گرفتی اما همچنان گونه های من خیس از گریه ماند...! و تو هرگز نفهمیدی که چتر باید بالای دلم باشد نه روی سرم...

[ شنبه دهم آبان 1393 ] [ 12:42 ] [ mahsan ] [ ]

خوب بودن

+سـَعـے نَکُـטּ مُتفآפت باشـے

בر این روزگآرِ نآمَرב !

فَقط خـפب بآش

خـפب بـפ בטּ بـِﮧ انـבازه ے کافـے مُتفآפت هَـωـت... [!]

[ سه شنبه ششم آبان 1393 ] [ 13:20 ] [ mahsan ] [ ]

بَــعضــــی آدَمهــــــا

بَــعضــــی آدَمهــــــا یــِهـو میــان . . . !

یـــِهـو زِندِگیـتـــــو قَــشَنگ میکنَن . . . !

یـــِهـو میشَــن هَمــــه یِ دلخـوشیت . . . !

یــِهـو میشَــن دَلیـلِ خَنــــــده هـات . . . !

یــِهـو میشــَن دَلیلِ نَفَــس کِشیــــدنت . . . !

بـَعـــد هَمینجـوری یــِهــو میــــرَن . . . !

یــِهـو گَنــــد میـزنـَـــن بـه آرزوهــــات . . . !

یـــِهـو میشَن دَلیل هَمـــه ی غُصــِه هات و هَمـــه یِ اشکات . . . !

یــِهـو میشَن سَببِ بالا نَیـــومدن نَفَسـِت . . . !

[ سه شنبه ششم آبان 1393 ] [ 13:15 ] [ mahsan ] [ ]

اینم واسه عشقم

می نـویسـم ؛
 
 
امـضـا میـکنم ؛
 
 
در کمالِ صـحـت و سـلامـت ؛
 
 
دیـوانـه ات شـده ام ...
[ سه شنبه ششم آبان 1393 ] [ 13:13 ] [ mahsan ] [ ]

بچگي يعني...

بچگي يعني: وقتيکه فاصله ي دستشويي تا اتاقمونو مي دويديم
و از اينکه لولو ما رو نمي خورد فرياد مي زديم، ھـــــوراااا
[ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 ] [ 16:52 ] [ mahsan ] [ ]

نــزدیــک یــعــنــی...

نــزدیــک یــعــنــی

گــرمــای نـفـسـش گــونــه ات را گـــرم کــنــد . . .

غــیــر از ایــن یــعــنــی دوری

[ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 ] [ 16:51 ] [ mahsan ] [ ]

دستای عشقم

شبیه کسی که از یک آدرس تنها پلاکش را میداند

 

در ازدحام آدم ها و خیابان ها

 

دنبال دستانت میگردم ...

[ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 ] [ 16:49 ] [ mahsan ] [ ]

حکم دل

دَم از بازی حکم میزنی !
دَم از حکم دل میزنی !
پس به زبان “قمار” برایت میگوی م!
قمار زندگی را به کسی باختم که “ تک ” “ دل ” را با “خشت” برید !
باخت ِ زیبایی بود !
یاد گرفتم به دل ، “ دل ” نبندم !
یاد گرفتم از روی “ دل ” حکم نکنم !
دل را باید بُــر زد جایش سنگ ریخت که با خشت تک بــُری نکنند !
[ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 ] [ 16:47 ] [ mahsan ] [ ]

انســانیت

روزانــه هزاران انســان به دنیــا می آینـــد ..

 

امــا نسل ” انســانیت “ در حال انقــراض است

[ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 ] [ 16:44 ] [ mahsan ] [ ]

بعضی ها

بعضیا هستن به خاطر بعضیا زندگی می کنن

بعضیا هستن دیگه آهنگای شاد به دلشون نمی شینه...بعضیا هستن دلشون می خواد هیچکس سکوتشونو نشکنه...

بعضیا هستن جای شبو روزشون عوض شده...بعضیا هستن دیگه از آدما می ترسن...بعضیا هستن تیپ مشکی رو به هر تیپی ترجیح میدن...

بعضیا هستن همه جا  تنهان و فقط صدای خنده های دیگرانو گوش میدن....بعضیا هستن هی از خدا گله می کنن...بعضیا هستن عاشق نوشته های پر دردن چون دردشونو قشنگ توصیف می کنه...

بعضیا هستن خنده هاشون تلخه و دیگه گریه هاشون آرومشون نمی کنه...بعضیا هستن دوس دارن شاد شن ولی همش فاز غم ، دنیاشونو می گیره...بعضیا هستن دلشون شکسته ولی صداشونو در نیاوردن...

بعضیا هستن از زندگی خستن ولی دارن به خاطر بعضیا زندگی می کنن........

[ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 ] [ 16:42 ] [ mahsan ] [ ]

بن بست زندگی

میـدونی بن بسـتــــــ| زنـدگی کـجـاست ؟؟؟

جــایــی کـه ...

نـه حـــق خــواسـتن داری

نـه تــوانــایـی فـــرامــوش کـــردن

[ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 ] [ 16:39 ] [ mahsan ] [ ]

یکی بود یکی نبود

زیر گنبد کبود ، دوتا عاشق بودن و کلی حسود ...
تقصیر همون حسودا بود ،
که حالا شده یکی بود ، یکی نبود
[ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 ] [ 16:37 ] [ mahsan ] [ ]